Obsah kurzu CMAS P*

Výtah z výcvikových směrnic SPČR - 3.4 Potápěč CMAS P*.

Charakteristika:

Samostatný potápěč.

Oprávnění:

 1. Potápět se ve volné vodě s držiteli kvalifikací Potápěč CMAS P* a/nebo Potápěč CMAS P** do hloubky maximálně 20 m, v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče nebo instruktora i do hloubek přes 20 m.
 2. Provádět ponory, které nevyžadují dekompresní zastávky.
 3. Potápět se pouze za dobrých přírodních podmínek a s odpovídajícím zajištěním na hladině.
 4. Účastnit se vybraných specializačních kurzů.

Vstupní požadavky:

 1. Minimální věk 14 let.
 2. Uplavat na hladině 200 m bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek.
 3. Udržet se 5 minut na hladině (šlapáním vody a/nebo splýváním).

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

Vědomosti: Uchazeč musí mít dostatečné vědomosti
 • o vzájemném vztahu objemu a tlaku a jeho účinku na organismus a výstroj,
 • o anatomii a fyziologii člověka a o jejich ovlivnění pobytem pod vodou,
 • o příčinách, projevech a následcích nemocí a úrazů spojených s potápěním a o jejich prevenci,
 • o účelu, funkci a vlastnostech potápěčské výstroje a o jejím správném používání,
 • o pravidlech bezpečného potápění a o plánování ponorů,
 • o používání potápěčských počítačů a dekompresních tabulek při jednoduchých i při opakovaných ponorech,
 • o způsobech řešení krizových situací a o způsobech záchrany,
 • o zásadách první pomoci včetně resuscitace a používání soupravy k poskytování kyslíku.
Dovednosti: Uchazeč musí být schopen
 • zkompletovat, používat a ošetřovat potápěčskou výstroj,
 • řídit svůj vztlak a svou polohu ve vodě ,
 • vyrovnávat během ponoru tlak v dutinách,
 • bezpečně vstoupit do vody i vystoupit z vody, bezpečně a efektivně se pohybovat pod vodou i na hladině,
 • jednoduché navigace pod vodou,
 • zúčastnit se ponoru jako ukázněný člen potápěčské skupiny,
 • zachránit se v krizových situacích a poskytnout základní pomoc partnerovi.
Povinné úkony. Uchazeč musí správně provést:
 1. Přípravu, kompletaci a ustrojení potápěčské výstroje.
 2. Partnerskou kontrolu před vstupem do vody.
 3. Používání signálů pod vodou i na hladině.
 4. Vstup do vody skokem nebo pádem, uplavání nejméně 200 m na hladině za použití základní výstroje. Zanoření se základní výstrojí a vylovení lehkého předmětu z hloubky 3 - 5 m spojené s uplaváním celkové vzdálenosti 10 -15 m pod vodou.
 5. Vstup do vody a výstup z vody za různých podmínek (pláž, strmý břeh, člun apod.) nebo při simulaci těchto podmínek. Odložení zátěže a dýchacího přístroje na hladině.
 6. Vyvážení na hladině i pod vodou pomocí kompenzátoru vztlaku a řízený výstup pomocí kompenzátoru vztlaku.
 7. Vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou.
 8. Uchopení ztracené plicní automatiky pod vodou.
 9. Sejmutí, nasazení a vylití masky pod vodou, dýchání z plicní automatiky pod vodou bez masky po dobu 1 minuty.
 10. Po simulaci nedostatku vzduchu zahájit s partnerem společné dýchání z jednoho přístroje a při této činnosti se vynořit. Úkon je nutno provést opakovaně, aby uchazeč prokázal schopnost společného dýchání jak při použití alternativního zdroje vzduchu, tak při střídání jedné plicní automatiky.
 11. Vynesení partnera pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po hladině na vzdálenost 10 – 15 m (oba potápěči jsou v kompletní výstroji).
 12. Odložení a nasazení zátěže pod vodou.
 13. Uplavání nejméně 200 m na hladině v kompletní výstroji při dýchání pomocí dýchací trubice.
 14. Předvedení resuscitace.
 15. Ošetření výstroje po ponoru.

Úkony pod body 6. – 11. provede uchazeč ve volné vodě v malé hloubce. Tyto úkony musí být předem nacvičeny v chráněném vodním prostoru.

Podmínkou udělení kvalifikace CMAS P* je absolvování nejméně 5 ponorů ve volné vodě s instruktorem, z toho první nejméně 3 ponory do malých hloubek a zbývající nejméně 2 ponory do hloubek 15-20 m. Za jediný den je možno započítat nejvýše tři ponory. Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu výcviku nebo při závěrečných zkouškách písemně nebo ústně. Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P* uděluje instruktor s kvalifikací nejméně CMAS I**.

Kvalifikace Potápěč CMAS P*, oprávnění jejího držitele a podmínky vedoucí k jejímu získání plně odpovídají požadavkům ČSN EN 14153-2.

Osnova vlastního kurzu

Tučně zvýrazněné části je nutné opakovat do uspokojivého zvládnutí.
Části označené [: takto :] opakují oba potápěči ve dvojici.

Teoretická lekce P* 1 (Systém výcviku, signály, fyzika)
 • Organizační záležitosti
 • Systém kvalifikací CMAS
 • Klub - SČP - SPČR - CMAS
 • Základní pravidla, BS a VS
 • Základní potápěčské signály
 • Tlak - definice, jednotky
 • Tlak atmosférický, hydrostatický, celkový, přetlak, podtlak
 • Vztah síla - tlak
 • Archimédův zákon
 • Stavová rovnice, Boyl-Mariotův zákon
 • Změna objemu následkem změny tlaku, nebezpečí malých hloubek
 • Normovaná spotřeba vzduchu
 • Parciální tlak, Daltonův zákon
Teoretická lekce P* 2 (Potápěčská výstroj)
 • Doplňující potápěčské signály
 • Maska
 • Ploutve
 • Šnorchl
 • Oblek, boty, rukavice
 • Zátěž
 • Nůž
 • Láhev s ventilem
 • Kompenzátor, inflátor
 • Automatika, manometr
 • Doplňky - bójka, dekompresní bójka, baterka
Teoretická lekce P* 3 (Fyziologie, nemoci, nehody)
 • Krevní oběh, dýchací cesty
 • Dýchání a hydrostatický tlak, rozpouštění plynů, otrava plyny
 • Působení tlaku na organismus, barotraumata
 • Vidění pod vodou
 • Slyšení pod vodou
 • Obecné nehody
 • Technické nehody
 • Nebezpečná flóra a fauna
 • První pomoc
 • KPR
Teoretická lekce P* 4 (Plánování ponoru, dekompresní postupy)
 • Volba místa potápění
 • Zabezpečení ponoru, označení místa, telefony, dvojice
 • Dekompresní postupy - bühlmannovy tabulky, jednoduchý ponor, letadlo, průjezd průsmykem
 • Spotřeba vzduchu při ponoru
 • Příprava ponoru
Praktická lekce P* 1 (Úvodní plavecká dovednost a ABC 1)
 • Skok z bloku, uplavání 200 metrů
 • Šlapání vody, skok z bloku a uplavání pár metrů pod vodou
 • Potápěčské signály a bezpečnost vynořování – rychlost, vydechovat, sledovat hladinu, (ruka nahoru)
 • Plavání s ploutvemi, příprava masky a šnorchlu - mělčina
 • Plavání s ABC jen ploutve
 • Plavání s ABC kompletní kraul
 • Systém dvojic
 • Vyplachování masky - mělčina
 • Vyrovnávání tlaku v uších
 • Dýchání pod vodou ze šnorchlu bez masky
 • Dopomoc unavenému plavci
 • Skoky a pády do vody
Praktická lekce P* 2 (ABC 2)
 • Zanoření po hlavě
 • Zanoření po nohou
 • Plavání v hloubce
 • Vylovení drobného předmětu ze dna
 • Obutí ploutví v hloubce
 • Vylití masky v hloubce
 • Nasazení masky v hloubce
 • Kotouly a výkruty
 • Proplavání obruče
 • Styl delfín
 • Plavání s ploutvemi bez masky v hloubce
 • Záchrana tonoucího, tažení po hladině, vytažení a KPR
Praktická lekce P* 3 (Dýchací přístroj 1)
 • Sestavení a kontrola DP
 • Vyzkoušet dýchání na suchu
 • Vyvážit se s oblekem – zapamatovat si oblek a zátěž
 • Vložení DP do vody, plavání na něm jako na voru
 • Vyzkoušet dýchání z DP na mělčině
 • Nasazení DP vleže na zádech
 • Nasazení DP přes hlavu
 • Plavat s DP na hloubku se šnorchlem, sejmout DP, výstup na břeh
 • Vytáhnout DP na břeh, nasadit s pomocí partnera, nafouknout kompenzátor, skok do vody nakročením
 • Zanořit – poloha inflátoru (nahoru), poloha těla (na břiše), brždění sestupu dofukováním
 • Plavat s DP nade dnem
 • Vynořit – správná rychlost a dýchání
 • Odložit opasek na břeh, sejmout DP, sejmout ploutve, výstup na břeh
 • Vytáhnout a položit DP, odstrojit DP
Praktická lekce P* 4 (Dýchací přístroj 2)
 • Sestavit DP a zátěže dle minulých zkušeností
 • Nasadit DP s pomocí partnera, nafouknout kompenzátor, skok do vody pozadu
 • Zanořit – poloha těla, rychlost a vyrovnání uší, zabrzdit nade dnem
 • Vyjmout automatiku z úst na 10-15 sekund
 • Vypláchnout masku
 • Vynořit – rychlost, dýchání, poloha těla
 • Zanořit – poloha těla, rychlost a vyrovnání uší, zabrzdit nade dnem
 • Zaměnit automatiku a oktopus v ústech
 • Rozpojit a spojit hadici s inflátorem
 • Vynořit – rychlost, dýchání, poloha těla
 • Zanořit – poloha těla, rychlost a vyrovnání uší, zabrzdit nade dnem
 • dýchat z partnerova oktopusu – držet se za popruhy jeho kompenzátoru
 • Dýchat z jedné PA, ten se vzduchem drží hadici, ten druhý se drží popruhů kompenzátoru prvního
 • Vynořit – rychlost, dýchání, poloha těla
 • Odložit a odstrojit DP, pokládat láhev
Praktická lekce P* 5 (Dýchací přístroj 3)
 • Sestavit DP a zátěže dle minulých zkušeností
 • Položit DP s nafouknutým kompenzátorem na hladinu, nasadit přes hlavu
 • Zanořit – poloha těla, rychlost a vyrovnání uší, zabrzdit nade dnem
 • Vyvážit u dna bez pohybu
 • Plavat nade dnem – 1 okruh
 • Udělat kotrmelce a výkruty s pomocí prolézačky
 • Plavat 1 okruh při dýchání z partnerova oktopusu
 • Vystoupit na partnerův oktopus, držet se za popruhy kompenzátoru
 • Zanořit – poloha těla, rychlost a vyrovnání uší, zabrzdit nade dnem
 • Vyměnit si navzájem masky pod vodou
 • Nafouknout kompenzátor ústy a zahájit tak výstup – pak pouze vypouštět, rychlost, dýchání, poloha těla
 • [: Zanořit – poloha těla, rychlost a vyrovnání uší, zabrzdit nade dnem, sejmout masku a vystoupit s pomocí partnera – držení, rychlost, dýchání :]
 • Odložit a odstrojit DP, pokládat láhev
Praktická lekce P* 6 (Dýchací přístroj 4)
 • Sestavit DP a zátěže dle minulých zkušeností
 • Nasadit DP s pomocí partnera, nafouknout kompenzátor, skok nakročením
 • Zanořit – poloha těla, rychlost a vyrovnání uší, zabrzdit nade dnem
 • Plavat 1 okruh při dýchání z jedné PA, ten co má vzduch je vpravo, drží za láhev partnera
 • Vypustit kompenzátor, sejmout DP v hloubce a provést nouzový výstup bez PA – rychlost a vydechování
 • Sestoupit k DP do hloubky, rozdýchat PA, nasadit DP
 • Rozepnout, upravit a utáhnout zátěžový opasek
 • [:Simulovat nedostatek vzduchu – vyjmout PA z úst, zahájit signalizaci s partnerem, zahájit společné dýchání z jedné PA, provést nouzový výstup při dýchání z jedné PA – držení, rychlost, dýchání :]
 • Zbytek času vyvažovat za pohybu i klidu, za pohybu používat hlavně nohy a polohu těla k dosažení potřebné hloubky, až poté kompenzátor
 • Odložit a odstrojit DP, pokládat láhev
Praktická lekce P* 7 (Dýchací přístroj 5)
 • Sestavit DP a zátěže dle minulých zkušeností zcela samostatně
 • Nasazení DP s pomocí partnera, nafouknout kompenzátor, skok pozadu
 • [: Zanořit do hloubky 3 metry a plavání v této hloubce 2 okruhy, během plavání strhnutá maska nebo zavřená láhev (po láhvi nouzový výstup) :]
 • [: Zanořit – poloha těla, rychlost a vyrovnání uší, zabrzdit nade dnem, jeden simuluje bezvědomí, druhý ho vynese na hladinu na jeho kompenzátoru :]
 • [: Zanořit – poloha těla, rychlost a vyrovnání uší, zabrzdit 1 metr nade dnem, odložení zátěžového opasku u dna, kolega jistí, okamžité vypuštění kompenzátoru, poloha těla, výstup na hladinu, zátěž vynese instruktor :]
 • Simulovat chování na dekompresní zastávce – 3 minuty ve třech metrech
 • Zbytek času vyvažovat při plavání v jedné vzdálenosti nade dnem – hloubka, svah, mělčina
 • Odložit a odstrojit DP, pokládat láhev
Ponor na volné vodě P* 1 (Volná voda 1)
 • Sestavení, kontrola a nasazování DP
 • Zkontrolování DP - dýchání při pohledu na manometr
 • Skok do vody nakročením
 • Sestup do hloubky 3-4 metry podél lana bóje, poloha těla, zabrždění sestupu
 • Vyvážení v dané hloubce, vyjmutí automatiky z úst na 10-15 sekund, vypláchnout masku
 • Výstup podél lana bóje, správná rychlost a dýchání, sledovat neustále očima lano
 • Sestup do hloubky 3-4 metry podél lana bóje, poloha těla, zabrždění sestupu
 • Vyvážení v dané hloubce, zaměnit automatiku a oktopus v ústech. Rozpojit a znovu spojit hadici s inflátorem
 • Plavat šikmo podél nataženého lana tam a zpět a neustále vyvažovat
 • Vyjmout z úst automatiku a pustit ji za sebe. Nalezení automatiky
 • Výstup podél lana bóje, správná rychlost a dýchání, sledovat neustále očima lano
 • Plavání s výstrojí 200 m, z toho 100 metrů se šnorchlem, 50 metrů na zádech, 50 metrů na sejmutém kompenzátoru
Ponor na volné vodě P* 2 (Volná voda 2)
 • Sestavení, kontrola a nasazování DP
 • Skok do vody skulením pozadu
 • Sestup do hloubky 6-8 metrů podél lana bóje, poloha těla, zabrždění sestupu
 • Vyvážení v dané hloubce, vzájemná výměna masek pod vodou, přitom nezměnit hloubku.
 • [: Dýchat z partnerova oktopusu, držet se za popruhy partnerova kompenzátoru, neměnit při tom hloubku :]
 • Nafouknout kompenzátor ústy, vystoupit podél lana do hloubky 3 metry, zde zastavit výstup alespoň na 1 minutu
 • Oba (postupně) vyjmout automatiku z úst a provést nouzový výstup bez automatiky na hladinu – rychlost výstupu a vydechování
 • Sestup do hloubky 3-4 metry podél lana bóje, poloha těla, zabrždění sestupu
 • Plavání podél šikmého lana (vyvažovat), proplavat prolézačkou, kotrmelec kolem lana
 • Dýchat z jedné PA, ten se vzduchem drží hadici, ten druhý se drží popruhů kompenzátoru prvního, neměnit hloubku
 • Uvázání dračí smyčky kolem pasu pod vodou
 • Výstup podél lana bóje, správná rychlost a dýchání, sledovat neustále očima lano
Ponor na volné vodě P* 3 (Volná voda 3)
 • Sestavení, kontrola DP, jeho položení s nafouknutým kompenzátorem na hladinu
 • Vstup do vody s přidržováním se DP, nasazení DP přes hlavu
 • [: Sestup do hloubky 3-4 metry podél lana bóje, poloha těla, zabrždění sestupu, sejmutí masky a výstup za pomoci partnera, dýchání a rychlost :]
 • Sestup do hloubky 3-4 metry podél lana bóje, poloha těla, zabrždění sestupu
 • Na místě signál "nemám vzduch", dýchání z partnerova oktopusu, držení popruhů
 • Po uklidnění situace po signálu "nahoru" výstup za dýchání z partnerova oktopusu – držení, rychlost
 • Sestup do hloubky 3-4 metry podél lana bóje, poloha těla, zabrždění sestupu
 • Plavat v jedné hloubce podél dna nebo stěny, hloubku kontrolovat podle hloubkoměru, alespoň 1 metr nade dnem, nevířit kaly
 • Na místě signál "nemám vzduch", dýchání z jedné PA, držení popruhů
 • Po uklidnění situace po signálu "nahoru" výstup za dýchání z jedné PA – držení, rychlost, vydechování
Ponor na volné vodě P* 4 (Volná voda 4)
 • Sestavení, kontrola a nasazování DP
 • Skok do vody nakročením
 • Sestup do hloubky 6-8 metrů podél lana bóje, poloha těla, zabrždění sestupu
 • Plavání v jedné hloubce nade dnem nebo podél stěny, vyvažování, udržení hloubky, kontrola hloubkoměrem
 • Při plavání signál „nemám vzduch“, uplavání ještě asi 5-10 metrů vodorovně za dýchání z jedné PA, ten co má vzduch je vpravo, drží za láhev partnera
 • Po uklidnění situace po signálu „nahoru“ výstup za dýchání z jedné PA – držení, rychlost, vydechování
 • [: Sestup do hloubky 6-8 metrů podél lana bóje, poloha těla, zabrždění sestupu, jeden simuluje bezvládného potápěče, druhý ho vynese na hladinu pomocí jeho kompenzátoru, svůj má vypuštěný :]
Ponor na volné vodě P* 5 (Volná voda 5)
 • Sestavení, kontrola a nasazování DP
 • Skok do vody skulením pozadu
 • [: Sestup do hloubky 6-8 metrů podél lana bóje, poloha těla, zabrždění sestupu, plavání v jedné hloubce, sledování dna, eventuálně života pod vodou, nečekané strhnutí masky instruktorem (potom nasadit a plavat dál), nečekané zavření láhve instruktorem, společné dýchání na místě z jedné PA, neměnit přitom hloubku (láhev je ihned po zahájení společného dýchání otevřena), po uklidnění situace zahájit signálem "nahoru" výstup na jednu PA na hladinu – rychlost, dýchání :]
 • [: Sestup do hloubky 6-8 metrů podél lana bóje, poloha těla, zabrždění sestupu, vypuštění dekompresní bójky a simulace dekompresní zastávky 3 minuty ve třech metrech na bójce :]